Bodrum Mimarlık Kitaplığı


Bodrum Mimarlık Kitaplığı, 29 Eylül 2018 Cumartesi günü saat 18:30’da Prof. Dr. Fahriye Sancar’ın “ ’68 Hareketi ve Mimarlığa Yansımaları” sunumuna ev sahipliği yapacak.  
1968 yılında dünya genelinde cereyan eden öğrenci hareketinin arka planını ve sonrasını, Türkiye’nin ‘68 genç kuşağının öncüsü olduğu toplumsal devinimin itkileri ve sonuçlarıyla bir arada tartışan düşünsel üretkenlik giderek zenginleşmektedir. 1968 yılının neredeyse her on yıl dönümü, dünya genelini ve Türkiye’yi derinlemesine ve uzun erimli etkileyip dönüştüren eşiklere rast gelmektedir. 2018 yılında, ellinci yıldönümünde, dünya nüfusunun karşı karşıya kaldığı ve tanık olduğu güncel gelişmeler ise, ’68 hareketinin ortaya koyup savunduğu değerlerin evrenselliğini ve zaman ötesi olma özelliğini göstermektedir.  
’68 hareketinin mimarlıkla kurduğu etkileşim ise genellikle mimarlığı toplumsallaştırma iddiası üzerinden incelemeye konu olmuştur. Mimarlığın toplumsal adalet, katılım, eşitlik ve hakçalık değerleriyle kendini dönüştürerek yaşama hizmet etmesini “savunan” bir anlayışı benimsemesi talep edilmiştir. Peki nasıl?  Prof. Dr. Fahriye Sancar, çağdaş mimarlığın son yarım asırdır dünya genelinde deneyimlediği süreçleri, ürettiği söylemleri ve ortaya koyduğu örnekleri, ’68 hareketinin getirdiği devinim ve savunduğu değerler üzerinden eleştirel bir tarihsel incelemeye konu etmektedir.
Mimarlığın toplumsal değerleri ne derece ve nereye kadar savunup uygulayabildiğini, neden ve nasıl bu izlekten koparak toplumsallaşmanın zıttı türünden anlayışların içinde araçsallaşabileceğini sorgulamaktadır.  
Fahriye Sancar, ’68 hareketinin Dünya ve Türkiye arasındaki diyaloğunu, benzer ve ayrı özgünlükleriyle yansıtabilen bir genç kuşağın Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde ve özellikle Mimarlık Fakültesi’nde yetiştiği koşullarda mimarlık eğitimi almıştır. Halihazırda A.B.D.’de Colorado Üniversitesi’nde akademik çalışmalarını sürdürmektedir.  
Prof. Dr. Fahriye Sancar mimarlığın çevre, kent, toplum ve yerel kültürlerle etkileşimini, tekil bir konumdan doğrusal bakış açıları yerine farklı konumlardan çeşitlenmiş ölçekler içinde çoğulcu gözlemler yoluyla yorumlamaktadır. Bu bakış açısı, onun da mensubu olduğu “68 kuşağı gençliğin” dünyayı bütüncül algılamak ve yorumlamak özelliğini yansıtmaktadır.  
Prof. Dr. Fahriye Sancar'ın “ ’68 Hareketi ve Mimarlığa Yansımaları” sunumu tüm katılımcılara açıktır.